wup
31 شهریور 1401 - 07:25

افزایش ۰.۸ درصدی تردد برون شهر ثبت شد

در شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۳۵ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محور‌های مسدود و ممنوع  مابقی محور‌های مواصلاتی کشور باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است.

در شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۳۵ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۰.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳.۷،  اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند.

رديف

نام محور

استان

تعداد وسيله نقليه

1

آزادراه کرج - تهران

البرز

146989

2

آزادراه تهران - کرج

البرز

136172

3

آزادراه کرج - قزوين

البرز

130033

4

آزادراه قزوين - کرج

البرز

125310

5

 آزادراه قم - تهران

تهران

87032

6

 آزادراه ساوه - تهران

تهران

84138

7

آزادراه تهران - قم

تهران

73789

8

محور شهريار-کرج

تهران

71744

9

آزادراه تهران - ساوه

تهران

66069

10

محور کرج-شهريار

تهرانرديف

نام محور

استان

تعداد وسيله نقليه

1

آزادراه کرج - تهران

البرز

146989

2

آزادراه تهران - کرج

البرز

136172

3

آزادراه کرج - قزوين

البرز

130033

4

آزادراه قزوين - کرج

البرز

125310

5

 آزادراه قم - تهران

تهران

87032

6

 آزادراه ساوه - تهران

تهران

84138

7

آزادراه تهران - قم

تهران

73789

8

محور شهريار-کرج

تهران

71744

9

آزادراه تهران - ساوه

تهران

66069

10

محور کرج-شهريار

تهرانرديف

نام محور

استان

تعداد وسيله نقليه

1

آزادراه کرج - تهران

البرز

146989

2

آزادراه تهران - کرج

البرز

136172

3

آزادراه کرج - قزوين

البرز

130033

4

آزادراه قزوين - کرج

البرز

125310

5

 آزادراه قم - تهران

تهران

87032

6

 آزادراه ساوه - تهران

تهران

84138

7

آزادراه تهران - قم

تهران

73789

8

محور شهريار-کرج

تهران

71744

9

آزادراه تهران - ساوه

تهران

66069

10

محور کرج-شهريار

تهرانرديف

نام محور

استان

تعداد وسيله نقليه

1

آزادراه کرج - تهران

البرز

146989

2

آزادراه تهران - کرج

البرز

136172

3

آزادراه کرج - قزوين

البرز

130033

4

آزادراه قزوين - کرج

البرز

125310

5

 آزادراه قم - تهران

تهران

87032

6

 آزادراه ساوه - تهران

تهران

84138

7

آزادراه تهران - قم

تهران

73789

8

محور شهريار-کرج

تهران

71744

9

آزادراه تهران - ساوه

تهران

66069

10

محور کرج-شهريار

تهرانرديف

نام محور

استان

تعداد وسيله نقليه

1

آزادراه کرج - تهران

البرز

146989

2

آزادراه تهران - کرج

البرز

136172

3

آزادراه کرج - قزوين

البرز

130033

4

آزادراه قزوين - کرج

البرز

125310

5

 آزادراه قم - تهران

تهران

87032

6

 آزادراه ساوه - تهران

تهران

84138

7

آزادراه تهران - قم

تهران

73789

8

محور شهريار-کرج

تهران

71744

9

آزادراه تهران - ساوه

تهران

66069

10

محور کرج-شهريار

تهرانرديف

نام محور

استان

تعداد وسيله نقليه

1

آزادراه کرج - تهران

البرز

146989

2

آزادراه تهران - کرج

البرز

136172

3

آزادراه کرج - قزوين

البرز

130033

4

آزادراه قزوين - کرج

البرز

125310

5

 آزادراه قم - تهران

تهران

87032

6

 آزادراه ساوه - تهران

تهران

84138

7

آزادراه تهران - قم

تهران

73789

8

محور شهريار-کرج

تهران

71744

9

آزادراه تهران - ساوه

تهران

66069

10

محور کرج-شهريار

تهرانرديف

نام محور

استان

تعداد وسيله نقليهرديفرديف

رديفرديفنام محورنام محور

نام محورنام محوراستاناستان

استاناستانتعداد وسيله نقليهتعداد وسيله نقليه

تعداد وسيله نقليهتعداد وسيله نقليه1

آزادراه کرج - تهران

البرز

14698911

1آزادراه کرج - تهرانآزادراه کرج - تهران

آزادراه کرج - تهرانالبرزالبرز

البرز146989146989

1469892

آزادراه تهران - کرج

البرز

13617222

2آزادراه تهران - کرجآزادراه تهران - کرج

آزادراه تهران - کرجالبرزالبرز

البرز136172136172

1361723

آزادراه کرج - قزوين

البرز

13003333

3آزادراه کرج - قزوينآزادراه کرج - قزوين

آزادراه کرج - قزوينالبرزالبرز

البرز130033130033

1300334

آزادراه قزوين - کرج

البرز

12531044

4آزادراه قزوين - کرجآزادراه قزوين - کرج

آزادراه قزوين - کرجالبرزالبرز

البرز125310125310

1253105

 آزادراه قم - تهران

تهران

8703255

5آزادراه قم - تهرانآزادراه قم - تهران

آزادراه قم - تهرانتهرانتهران

تهران8703287032

870326

 آزادراه ساوه - تهران

تهران

8413866

6آزادراه ساوه - تهرانآزادراه ساوه - تهران

آزادراه ساوه - تهرانتهرانتهران

تهران8413884138

841387

آزادراه تهران - قم

تهران

7378977

7آزادراه تهران - قمآزادراه تهران - قم

آزادراه تهران - قمتهرانتهران

تهران7378973789

737898

محور شهريار-کرج

تهران

7174488

8محور شهريار-کرجمحور شهريار-کرج

محور شهريار-کرجتهرانتهران

تهران7174471744

717449

آزادراه تهران - ساوه

تهران

6606999

9آزادراه تهران - ساوهآزادراه تهران - ساوه

آزادراه تهران - ساوهتهرانتهران

تهران6606966069

6606910

محور کرج-شهريار

تهران1010

10محور کرج-شهريارمحور کرج-شهريار

محور کرج-شهريارتهرانتهران

تهرانباشگاه خبرنگاران جواناقتصادیبانک و بیمه

شناسه خبر: 751124